Studia równoległe i przeniesienia

+Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW w trybie przeniesienia
 • Przeniesienie możliwe jest na podstawie wyników kandydata na dotychczasowych studiach (minimalna średnia 4,0).
 • O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni.
 • Warunkiem wstępnym jest uzyskanie przez kandydata średniej co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów.
 • Ostateczną decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki. Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej ustala obowiązki kandydata wynikające z różnic programowych.

Procedura:

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 • umotywowany wniosek o przeniesienie adresowany do Dziekana Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich dr. Łukasza Książyka.
 • poświadczone w macierzystej jednostce dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg studiów:
  a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich;
  b) liczbę zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku;
  c) rodzaj (studia I stopnia, studia II stopnia) i tryb (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
  d) wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę;
  e) średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów.
 • dokumenty poświadczające szczególną sytuację życiową kandydata, jeżeli stanowi ona uzasadnienie wniosku o przeniesienie.

Złożenie wniosku o przeniesienie nie wymaga uprzedniej rejestracji w systemie IRK.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów (szczegółowy spis znajduje się na stronie IKP w zakładce rekrutacja przy odpowiednim poziomie studiów).

Wnioski o przeniesienia można składać w czasie dyżurów rekrutacyjnych w czerwcu i lipcu (terminy podane zostaną wkrótce), ale nie później niż 13 lipca.

Możliwe jest przesłanie wniosku i odpowiednich dokumentów pocztą. W tym wypadku prosilibyśmy o wysłanie ich na adres:

Komisja Rekrutacyjna
Instytut Kultury Polskiej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
oraz przesłanie informacji o tym mailowo: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl

Termin składania dokumentów dla osób, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie zostanie podany w lipcu.

Limit miejsc: 10 na studia I stopnia/10 na studia II stopnia

+Zasady kwalifikacji na studia równoległe na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW

Zasady kwalifikacji na studia równoległe I stopnia:

 • O podjęcie studiów równoległych (tylko od pierwszego roku studiów) mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskali średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż przewidziany limit miejsc, decyduje wysokość średniej.
 • W przypadku większej liczby kandydatów z tą samą średnią przewiduje się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną 9 lipca 2018 na temat zaproponowany przez kandydata, mieszczący się w jednym z podanych zakresów tematycznych: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 4. teatr i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna.

Ważne terminy:

Rejestracja w systemie IRK 5.06-4.07.2018
Dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna (ewentualnie) 9.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Przyjmowanie dokumentów: 16-18.07.2018

Procedura – zapisy w systemie IRK:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK-R&kategoria=

Limit miejsc: 5

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe II stopnia:

 • O podjęcie studiów równoległych (tylko od pierwszego roku studiów) mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym i uzyskali średnią co najmniej 4,0 z dotychczasowego toku studiów.
 • Forma egzaminu: egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej 9 lipca 2018, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej. Zagadnienia egzaminacyjne: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 4. kultura teatralna i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna.

Ważne terminy:

Rejestracja w systemie IRK 5.06-4.07.2018
Dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna (ewentualnie) 9.07.2018
Ogłoszenie wyników: 13.07.2018
Przyjmowanie dokumentów: 16-18.07.2018

Procedura – zapisy w systemie IRK:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-KUWK-R&kategoria=

Limit miejsc: 5

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl