+Kalendarz rekrutacji

5 czerwca - 4 lipca 2018Rejestracja w systemie IRK
do 6 lipca 2018Przesłanie tematu rozmowy kwalifikacyjnej na adres:
rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl
9 lipca 2018Egzamin z języka polskiego
(kandydaci ze ścieżki C bez zaświadczeń o jego znajomości oraz ze ścieżki P z Kartą Polaka bez zaświadczeń o jego znajomości)
10 lipca 2018Ogłoszenie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych na stronie IKP
16-18 lipca 2018Rozmowy kwalifikacyjne
20 lipca 2018, godz. 14.00Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia
23-24 lipca 2018Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

Harmonogram II tury:

Zapisy w IRK do 10.09 do 23:59

Wysyłanie tematów rozmów kwalifikacyjnych do 13.09 do 23:59.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość j. polskiego dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 14 września 2018 r. w godzinach od 11:00 do 13:00. 

Ogłoszenie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: 14 września 2018 r. po godz. 14.00.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 17 oraz 18 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 20 września 2018 r., godz. 14:00

Przyjmowanie dokumentów: 21 oraz 24 września 2018 r. – godziny przyjmowania dokumentów zostaną podane we wrześniu.

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

www.irk.uw.edu.pl

Dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych jak Polacy:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-KUWK-II&kategoria=

Dla cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-KUWK-C-II&kategoria=

UWAGA! Rejestracja możliwa jest wyłącznie w dniach 5 czerwca – 4 lipca 2018.

W ramach procesu rejestracji należy:

 • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
 • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
 • dokonać wyboru jednego lub kilku kierunków studiów;
 • uiścić opłatę rekrutacyjną za wszystkie kierunki studiów.

 

FAQ: Nie obroniłem jeszcze pracy licencjackiej/nie ukończyłem studiów I st. Czy mogę zdawać na studia II stopnia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego.

System umożliwia jednak rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego. W zakładce „wykształcenie” na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć „dyplom licencjata lub równoważny” lub odpowiednio „dyplom inżyniera” bądź „dyplom magistra”, a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).

Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i/lub średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając „0.00” w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić.

+1. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej ocen z dotychczasowych studiów

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, gdzie 5,0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt).

Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów I stopnia w terminie lipcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowaniu są również na podstawie średniej studiów I stopnia).

UWAGA! Informacje o dopuszczeniu do rozmowy, a następnie o jej wynikach, będą podane w IRK i na stronie Instytutu Kultury Polskiej ikp.uw.edu.pl (na stronie głównej w ogłoszeniach), natomiast dokładny terminarz rozmów zostanie opublikowany tylko na stronie Instytutu.

+2. etap postępowania kwalifikacyjnego – ustny sprawdzian predyspozycji

Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany z planowaną pracą magisterską.

W przypadku przyjęcia na studia II stopnia w Instytucie temat zaprezentowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie jest traktowany jako wiążący – można go zmienić.

Temat rozmowy należy przesłać w terminie do 6 lipca 2018 na adres: rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl.

Kandydaci oceniani są za zdolność formułowania problemów badawczych, wiedzę merytoryczną, orientację w literaturze przedmiotu oraz erudycję humanistyczną i umiejętność budowy wypowiedzi ustnej.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punków.

Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20 p. i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia.

FAQ: Skończyłem inny kierunek studiów. Jak mogę przygotować się do rozmowy?
Wszystkich kandydatów zachęcamy do zapoznania się z antropologicznym paradygmatem badań nad kulturą, który stanowi podstawowy element edukacji w Instytucie Kultury Polskiej. Najłatwiej dokonać tego przeglądając podręczniki z serii Wiedza o kulturze, której patronuje IKP. W zależności od wybranego tematu, polecamy: Antropologię kultury, Antropologię słowa, Antropologię widowisk, Antropologię ciała, Antropologię kultury wizualnej.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

UWAGA! Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20% i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia – uzyskuje on 0 punktów, bez względu na wynik z pierwszego etapu.

Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc podczas rekrutacji czerwcowej, przewiduje się dodatkowy nabór kandydatów we wrześniu.

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów w dniach 23 -24 lipca 2018 oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW).
 • Kserokopia dyplomu licencjackiego, magisterskiego lub ekwiwalentnych wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności. W przypadku, kiedy dyplom nie został jeszcze wystawiony, należy dołączyć zaświadczenie z toku studiów o odbyciu obrony.
 • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK.
 • Podanie o legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację studenta UW).
 • Dowód wpłaty 17 zł za wydanie legitymacji (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację studenta UW). Opłaty należy dokonać na podane na stronie konto: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/elektroniczna-legitymacja-studencka-els/
 • Kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności.
 • 1 zdjęcie legitymacyjne, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (lub 2 w przypadku chęci posiadania papierowego indeksu, który nie jest już podstawą rozliczania kolejnych lat studiów).

Dodatkowe dokumenty:

 • W przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią, należy dołączyć do nich upoważnienie. Jego wzór można znaleźć na stronie.

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów w dniach 23-24 lipca 2018 r. oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

FAQ: Jak wydrukować podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej?
Jest ono drugą stroną podania o przyjęcie na studia i generuje się automatycznie po wprowadzeniu do systemu IRK zdjęcia.

Rejestracja na specjalizacje odbywa się osobno i jest przeprowadzana we wrześniu. Więcej w zakładce: Specjalizacje

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl