Rekrutacja na studia I stopnia


+Kalendarz rekrutacji

6 czerwca-8 lipca 2016Rejestracja w systemie IRK
11 lipca 2016, godz. 17Egzamin z języka polskiego
(kandydaci ze ścieżki C bez zaświadczeń o jego znajomości oraz ze ścieżki P z Kartą Polaka bez zaświadczeń o jego znajomości)
15 lipca 2016,
godz. 14.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji
18-20 lipca 2016Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
21-22 lipca 2016Druga tura przyjmowania dokumentów (dla kandydatów z listy oczekujących, jeśli zwolnią się miejsca)
25-27 lipca 2016 Trzecia tura przyjmowania dokumentów (dla kandydatów z listy oczekujących, jeśli zwolnią się miejsca)
28-29 lipca 2016 Czwarta tura przyjmowania dokumentów (dla kandydatów z listy oczekujących, jeśli zwolnią się miejsca)
Ewentualna dodatkowa tura rekrutacji (jeśli będą wolne miejsca) zostanie przeprowadzona we wrześniu

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

www.irk.uw.edu.pl

Polacy i cudzoziemcy przyjmowani jak Polacy:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK&kategoria=

Cudzoziemcy przyjmowani na innych zasadach niż Polacy:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK-C&kategoria=

UWAGA! Rejestracja możliwa jest wyłącznie w dniach 6 czerwca-8 lipca.

W ramach procesu rejestracji należy:

  • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
  • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
  • dokonać wyboru jednego lub kilku kierunków studiów;
  • uiścić opłatę rekrutacyjną za wszystkie kierunki studiów.

+Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne – ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych

Przedmiot obowiązkowy

Język polski


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony
x 1
Przedmiot obowiązkowy

Matematyka


(matura 2005-2009, brak wyniku = 0 pkt.)

P. podstawowy
x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot obowiązkowy

Język obcy nowożytny


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony
x 1
Przedmiot nieobowiązkowy

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wos, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 40 %waga = 5 %waga = 10 %waga = 45 %

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie (kolumna 1 i 4).

UWAGA! Przedmiot nieobowiązkowy jest zawsze brany pod uwagę przy ustalaniu sumy punktów.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyników matur. Wynik końcowy stanowi suma punktów ze wszystkich przedmiotów po uwzględnieniu przelicznika dla poszczególnych poziomów i wagi każdego z przedmiotów.

Maksymalna liczba punktów: 100.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30.

Laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym otrzymują automatycznie maksymalny wynik (100 p.).

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie: 18-20 lipca 2016.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc podczas rekrutacji czerwcowej, przewiduje się dodatkowy nabór kandydatów we wrześniu.

+Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW).
  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK.
  • Podanie o legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację studenta UW).
  • Dowód wpłaty 17 zł za wydanie legitymacji (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację studenta UW). Opłaty należy dokonać na podane na stronie konto: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/elektroniczna-legitymacja-studencka-els/
  • Kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności.
  • 1 zdjęcie legitymacyjne, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (lub 2 w przypadku chęci posiadania papierowego indeksu, który nie jest już podstawą rozliczania kolejnych lat studiów).

Dodatkowe dokumenty:

Dokumenty wymagane od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – można znaleźć na stronie.

Uwaga, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią, należy dołączyć do nich upoważnienie. Jego wzór można znaleźć na stronie.

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

FAQ: Jak wydrukować podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej?

Jest ono drugą stroną podania o przyjęcie na studia i generuje się automatycznie po wprowadzeniu do systemu IRK zdjęcia.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl