Rekrutacja na studia I stopnia


+Kalendarz rekrutacji

5 czerwca-4 lipca 2018Rejestracja w systemie IRK
9 lipca 2018, godz. 10-16Egzamin z języka polskiego
(kandydaci ze ścieżki C bez zaświadczeń o jego znajomości oraz ze ścieżki P z Kartą Polaka bez zaświadczeń o jego znajomości)
13 lipca 2018,
godz. 14.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji
16-18 lipca 2018Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

W przypadku zwolnienia się miejsc, przewidywane jest uruchomienie kolejnych tur przyjmowania dokumentów dla kandydatów z listy oczekujących. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie i w systemie irk.uw.edu.pl

Ewentualna dodatkowa tura rekrutacji (jeśli będą wolne miejsca) zostanie przeprowadzona we wrześniu.

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

www.irk.uw.edu.pl

Polacy i cudzoziemcy przyjmowani jak Polacy:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK&kategoria=

Cudzoziemcy przyjmowani na innych zasadach niż Polacy:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK-C&kategoria=

UWAGA! Rejestracja możliwa jest wyłącznie w dniach 5 czerwca-4 lipca 2018.

W ramach procesu rejestracji należy:

  • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
  • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
  • dokonać wyboru jednego lub kilku kierunków studiów;
  • uiścić opłatę rekrutacyjną za wszystkie kierunki studiów.

+Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne – ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005):

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony
x 1
Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy
x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony
x 1
Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej
(j. białoruski, j. litewski,
j. ukraiński), j. mniejszości etnicznej - j. łemkowski, j. mniejszości regionalnej
- j. kaszubski


P. rozszerzony x 1
waga = 50 %waga = 10 %waga = 15 %waga = 25 %

Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z innymi typami świadectw maturalnych.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyników matur. Wynik końcowy stanowi suma punktów ze wszystkich przedmiotów po uwzględnieniu przelicznika dla poszczególnych poziomów i wagi każdego z przedmiotów.

Maksymalna liczba punktów: 100.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30.

Laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym otrzymują automatycznie maksymalny wynik (100 p.).

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie: 16-18 lipca 2018.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc podczas rekrutacji letniej, przewiduje się dodatkowy nabór kandydatów we wrześniu.

+Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW).
  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK.
  • Podanie o legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację studenta UW).
  • Dowód wpłaty 17 zł za wydanie legitymacji (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację studenta UW). Opłaty należy dokonać na podane na stronie konto: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/elektroniczna-legitymacja-studencka-els/
  • Kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia zgodności.
  • 1 zdjęcie legitymacyjne, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (lub 2 w przypadku chęci posiadania papierowego indeksu, który nie jest już podstawą rozliczania kolejnych lat studiów).

Dodatkowe dokumenty:

Dokumenty wymagane od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – można znaleźć na stronie.

Uwaga, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią, należy dołączyć do nich upoważnienie. Jego wzór można znaleźć na stronie.

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

FAQ: Jak wydrukować podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej?

Jest ono drugą stroną podania o przyjęcie na studia i generuje się automatycznie po wprowadzeniu do systemu IRK zdjęcia.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl