Kulturoznawstwo – I stopień

Wszystkie informacje dot. rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zostaną opublikowane w maju 2020 roku. 

Poniżej informacje dot. rekrutacji na rok 2019/20:

+Kalendarz rekrutacji
5 czerwca - 5 lipca 2019Rejestracja w systemie IRK
do 10 lipca 2019Wprowadzanie przez kandydatów w IRK wyników matur
19 lipca 2019Ogłoszenie wyników rekrutacji
22-24 lipca 2019 9:oo-15:ooPrzyjmowanie dokumentów od kandydatów

W przypadku zwolnienia się miejsc, przewidywane jest uruchomienie kolejnych tur przyjmowania dokumentów dla kandydatów z listy oczekujących. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie i w systemie irk.uw.edu.pl

Ewentualna dodatkowa tura rekrutacji (jeśli będą wolne miejsca) zostanie przeprowadzona we wrześniu.

+Rejestracja w systemie IRK

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest rejestracja we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów.

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl

UWAGA! Rejestracja możliwa jest wyłącznie w dniach 5 czerwca-5 lipca 2019.

W ramach procesu rejestracji należy:

 • stworzyć konto użytkownika (loginem do systemu IRK jest zawsze nr PESEL);
 • uzupełnić wszystkie wymagane dane;
 • dokonać wyboru jednego lub kilku kierunków studiów;
 • uiścić opłatę rekrutacyjną za wszystkie kierunki studiów.

+Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne – ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005):

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony
x 1
Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy
x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony
x 1
Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki,
wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język obcy nowożytny*, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski)


P. rozszerzony x 1
waga = 45 %waga = 10 %waga = 15 %waga = 30 %

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w kolumnie 3 i 4 muszą być różne.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z innymi typami świadectw maturalnych tutaj.

+Wynik postępowania kwalifikacyjnego

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyników matur. Limit miejsc wynosi 112.  Wynik końcowy stanowi suma punktów ze wszystkich przedmiotów po uwzględnieniu przelicznika dla poszczególnych poziomów i wagi każdego z przedmiotów.

Maksymalna liczba punktów: 100.
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30.

Laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym otrzymują automatycznie maksymalny wynik (100 p.).

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc podczas rekrutacji letniej, przewiduje się dodatkowy nabór kandydatów we wrześniu.

+Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW)
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK po – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie WarszawskiemDodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzeciąUWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polskimi oraz legitymujących się świadectwami dojrzałości wydanymi za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

Bardziej szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na UW – http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl