Zakład Teatru i Widowisk

pokój 01 (niski parter)
tel. 22 55 20 451
e-mail: teatrikp.polon@uw.edu.pl
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Profil naukowy Zakładu Teatru i Widowisk

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Teatru i Widowisk koncentrują się na zagadnieniach antropologii widowisk, poetyki kulturowej teatru, historii teatru XX wieku oraz medialnych teorii teatru i performansu.

W widowiskach kulturowych, takich jak ceremoniały, zawody sportowe, widowiska kultowe, pochody karnawałowe, spektakle teatralne i taneczne, znajduje kulminację performatywność wszelkich działań społecznych. Widowiska kulturowe aktualizują mit spójności społeczeństwa i sankcjonują przekształcenia jego struktury – są samym życiem społecznym w jego największej intensywności, są samą kulturą pojętą jako całość w tym, co w niej najbardziej dynamiczne, najintensywniejsze, co jest ośrodkiem świątecznego wrzenia. Teatr jest w tym kontekście zawsze osadzony w życiu społecznym jako ważny komentarz metaspołeczny, czyli historia, jaką każda społeczność samej sobie opowiada o sobie.

Poetyka kulturowa teatru próbuje rozpoznawać i uściślać związki między różnymi formami praktyki teatralnej i zbiorowego doświadczenia społecznego oraz badać relacje między życiem społecznym a teatrem.

W refleksji nad teatrem w przestrzeni medialnej wychodzimy z założenia, że to, co Marshall McLuhan antycypował jako całkowitą transformację kultury, systemu wartości i przekonań, jaka dokona się pod wpływem mediów elektronicznych, stało się dziś powszechną formą doświadczania rzeczywistości. Pod wpływem nowych mediów zmieniła się kultura, zmienił się również teatr. Śledząc zjawiska teatru współczesnego, a także awangardy dwudziestowiecznej, badamy, na ile nowe sposoby komunikacji i nowe technologie mają znaczenie dla ekspresji artystycznej, a także prezentacji dzieł i ich popularyzacji; w jakim stopniu nowe media oddziałują zarówno na strukturę przedstawień teatralnych, jak i skomplikowaną relację pomiędzy nimi a innymi widowiskami kulturowymi; jak coraz silniejsze ingerencje nowoczesnych technologii w niepodważalną (wydawać by się mogło) jakość teatru – bezpośrednią obecność wykonawcy i widza – zmieniły obraz i status ciała w teatrze.

Od roku akademickiego 2017/2018 Zakład prowadzi specjalizację „Teatr, performans, widowisko”.

Pracownicy i terminy ich dyżurów we wrześniu i semestrze zimowym

prof. em. dr hab. Roman Taborski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik (kierownik Zakładu), wdudzik@uw.edu.pl
dyżur dydaktyczny:
środa, godz. 10:30-11:30

dyżury dziekańskie (pok. 116 w budynku przy ul. Oboźnej 8):
poniedziałek, godz. 11:00-12:00
środa, godz. 13:15-14:15

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, l.kolankiewicz@uw.edu.pl
środa, godz. 15:00-16:00
czwartek, godz. 14:00-15:00

dr hab. Agata Chałupnik, a.chalupnik@uw.edu.pl
Wtorek, godz. 11:15-12:15
Środa, godz. 13:00-14:00

dr hab. Piotr Morawski,  ptrm@op.pl
poniedziałek, godz. 11:15-12:15
środa, godz. 8:45-9:45

dr hab. Dorota Sajewska dsajewska@gmail.com
urlop bezpłatny
(Assistenzprofessur für Interart – Osteuropa, Universität Zürich)

dr Marcin Bogucki mbogucki@uw.edu.pl
środa, godz. 16:30-17:30

 dr Zofia Dworakowska zofia.dworakowska@uw.edu.pl (pok. 11)
poniedziałek, godz. 10:30-11:30
piątek, godz. 14:00-15:00

dr Ewelina Godlewska-Byliniak  ewelina.godlewska@gmail.com
wtorek, godz. 11:30-12:30
środa, godz. 11:30-12:30

dr Agata Łuksza  agata.luksza@uw.edu.pl
Urlop macierzyński

dr Dorota Sosnowska, (zastępczyni dyrektorki ds. studenckich, pok.2), de.sosnowska@uw.edu.pl
środa i piątek, godz. 10:30-11:30

Doktoranci i terminy ich dyżurów we wrześniu

mgr Katarzyna Dudzińska, kkdudzinska@gmail.com

mgr Marek Golonka, marek.golonka92@gmail.com

mgr Magdalena Juźwik, magda.juzwik@wp.pl

mgr Zuzanna Kann-Skorupska (sekretarz Zakładu), zuzanna.kann@gmail.com
(po uprzednim kontakcie mailowym)

mgr Joanna Kocemba-Żebrowska, joannakocemba@gmail.com

mgr Tadeusz Koczanowicz, tadeusz.koczanowicz@gmail.com

mgr Michał Kurkowski, michal.e.kurkowski@gmail.com

mgr Amudena Rutkowska, amudena@o2.pl

mgr Hana Umeda, hanaumeda@gmail.com

Współpracownicy i terminy ich dyżurów

dr Agnieszka Sosnowska, a.k.sosnowska@gmail.com
po uprzednim kontakcie mailowym

dr Katarzyna Kułakowska, katarzyna.kulakowska@gmail.com

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl